Το εργαστήριο

To Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης εξυπηρετεί ερευνητικές, εκπαιδευτικές, ακαδημαϊκές και επιμορφωτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Σκοπός του Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM) είναι η κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σε όλα τα επίπεδα, όπως προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, και μεταδιδακτορικό. Επίσης, παρέχει δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλα τα πεδία της δραστηριότητάς του. Το Εργαστήριο αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας, η οποία θα εστιάζεται σε γενικά και ειδικά επιστημονικά θέματα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

Το εργαστήριο που έχει θεσμοθετηθεί βάσει του ΦΕΚ 2461/2015 επανιδρύθηκε βάσει των ΦΕΚ 1030/2020 , 2411/2020 ενώ ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του τροποποιήθηκε με βάση το ΦΕΚ  452/2024.

Στόχος του Εργαστηρίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (LAFIM) είναι να προαγάγει την επιστημονική γνώση αναφορικά με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Μεθοδική επιστημονική ανάλυση και μελέτη επίκαιρων θεμάτων της λογιστικής, χρηματοοικονομικής, οικονομικών και συναφών αντικειμένων (τραπεζικής, ασφαλιστικής, μάνατζμεντ και μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών).

Οι ειδικότερες επιστημονικές περιοχές στις οποίες κυρίως δραστηριοποιείται το εργαστήριο είναι, μεταξύ άλλων, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η χρηματοοικονομική και διοικητική λογιστική, οι αγορές χρήματος, κεφαλαίου και παραγώγων, οι αγορές εμπορευμάτων και ενέργειας, οι τραπεζικές, λογιστικές και οικονομικές εφαρμογές, η αγορά ασφαλιστικών προϊόντων (μάνατζμεντ και μάρκετινγκ υπηρεσιών) και η διοίκηση και μάρκετινγκ χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων.