Το εργαστήριο

To Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης εξυπηρετεί ερευνητικές, αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, της Ελεγκτικής, της Χρηματοοικονομικής, της Οικονομικής Επιστήμης, της Τραπεζικής, της Ασφαλιστικής Επιστήμης καθώς και του Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Προϊόντων. Το εργαστήριο επίσης στοχεύει στην επιστημονική υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για επίλυση προβλημάτων τους.

Το εργαστήριο που έχει θεσμοθετηθεί βάσει του ΦΕΚ 2461/2015 επανιδρύθηκε βάσει των ΦΕΚ 1030/2020 και 2411/2020 και λειτουργεί σε δύο τομείς:

α) «Τομέας Λογιστικής & Διοικητικής Οικονομικής» και
β) «Τομέας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης»
Οι ιδιαίτερες επιστημονικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται το Εργαστήριο, μέσω των τομέων του, είναι:
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Λογιστική και Ελεγκτική (Auditing)
  • Οργανωσιακός και Διοικητικός Έλεγχος (Control)
  • Μέτρηση και Διοίκηση της Απόδοσης
  • Αγορές Χρήματος, Κεφαλαίου, Παραγώγων, Εμπορευμάτων και Ενέργειας
  • Τραπεζική και Ασφαλιστική
  • Management & Marketing υπηρεσιών και προϊόντων.

Σύντομη παρουσίαση των υπηρεσιών του Εργαστηρίου