Έρευνα

Οι επιστημονικές περιοχές στις οποίες κυρίως δραστηριοποιείται το Εργαστήριο, μέσω των τομέων του είναι οι ακόλουθες:

A. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

B. Λογιστικές Εφαρμογές και Πρακτικές

Γ. Ελεγκτικές (Auditing) Εφαρμογές και Πρακτικές

Δ. Εφαρμογές και Πρακτικές Οργανωσιακού και Διοικητικού Ελέγχου (Control)

E. Εφαρμογές και Πρακτικές Μέτρησης και Διοίκησης της Απόδοσης

ΣΤ. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ζ. Αγορές Παραγώγων

Η. Αγορές Εμπορευμάτων και Ενέργειας

Θ. Τραπεζικές εφαρμογές Ι. Οικονομικές Εφαρμογές

ΙΑ. Αγορά Ασφαλιστικών Προϊόντων

ΙΒ. Management & Marketing υπηρεσιών και προϊόντων.