Έρευνα

Οι επιστημονικές περιοχές στις οποίες κυρίως δραστηριοποιείται το Εργαστήριο, μέσω των τομέων του είναι οι ακόλουθες:

Α. Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Β. Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική

Γ. Αγορές Χρήματος, Κεφαλαίου και Παραγώγων

Δ. Αγορές Εμπορευμάτων και Ενέργειας

Ε. Τραπεζικές Λογιστικές και Οικονομικές Εφαρμογές

ΣΤ. Αγορά Ασφαλιστικών Προϊόντων (Management & Marketing υπηρεσιών)

Ζ. Διοίκηση και Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων.